Yağız Özgen

SANATÇILAR

Özgen’in çalışmaları, görüntünün doğası üzerine gerçekleştirilmiş sorgulamalar olarak düşünülebilir. Bu sorgulamalar, yeni teknolojilerle şekillenmekte olan günümüz imgelerinin oluşturduğu görsel bir dünyadan beslenmektedir.

Sanatçının bu görsel dünya aracılığıyla oluşturulduğu dil, sanatın geleneksel medyumları ile günümüz görüntü üretim teknolojileri arasındaki ilişkiler üzerine kurulmuştur. Bu ilişkilerin çözümlenmesi, sanat nesnesinin yeniden üretilebilirliği, fark ve tekrar, orijinallik gibi sorunsalları içermektedir.

Sanatçının çalışmalarında temsil edilenler, bir temsil sistemi olarak görsel dile ait sorunsallardır. Temsil edilenler, içeriğin nasıl biçim, biçimin ise nasıl içerik düzeyine gelebildiğidir. Başka bir deyiş ile Özgen’in çalışmaları, duyumsal olanın kavramsal olanla iç içe geçtiği bir dil oluşturmaktadır.

Yeni teknolojiler ve dijital temsilin estetiğinden beslenen bu dilin, oluşturucu ögelerine ayrıştırılması ve ilişkisel yapısının görünür kılınması Özgen’in sanat üretiminin temelini oluşturmaktadır.

Yağız Özgen, Marmara Üniversitesi G. S. F. Resim bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini, “Yeni Teknoloji ve Dijital Temsilin Estetiği: Chris Cunningham” adlı tezle 2011 yılında tamamlamıştır. Aynı üniversitede sanatta yeterlilik derecesine devam etmekte olan sanatçı, “Tutarlılık Sorunu Bağlamında Sanatın Kavramsal Yapısı” adlı bir tez çalışması yürütmektedir.